آدرس فروشگاه:

مازندران، ساری، خیابان شیخ طبرسی، ابتدای طبرسی 9، پوشاک نیلی پلاس

تلفن تماس:

01133322390